ข้อมูลกรมทรัพยากรน้ำ


หน้าหลัก


ยุทธศาสตร์ทรัพยากรน้ำ
แผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ปี 2558-2569 เล่มหลักวันที่  06/07/2559
บทสรุปผู้บริหาร (ภาษาไทย) แผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ปี 2558-2569 วันที่  06/07/2559
บทสรุปผู้บริหาร (ภาษาอังกฤษ) แผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ปี 2558-2569วันที่  06/07/2559
Onepage ยุทธศาสตร์น้ำ 20 ปีวันที่  3/08/2559

คณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ
ยังไม่มีข้อมูลในหมวดนี้

OPPM
ช่วยเหลือภัยแล้งวันที่  3/01/2559
แย่งน้ำปิงบนวันที่  3/01/2559
หนองบัววันที่  3/01/2559
หนองใหญ่วันที่  3/01/2559
ห้วยแกววันที่  3/01/2559
ลุ่มน้ำปราจีนวันที่  3/01/2559
ช่วยเหลือภัยแล้งวันที่  .3/01/2559
ตรวจงบเงินกู้หนองเทาวันที่  3/01/2559
ตรวจอนุรักษ์ฟื้นฟู คลองยางทุ่ง พังงาวันที่  3/01/2559
ติดตามฟื้นฟูแหล่งน้ำ 2552559วันที่  /01/
ผ้าป่าจัดหาน้ำอุบลราชธานีวันที่  3/01/2559
บริหารจัดการลุ่มน้าโขงภายใต้กรอบความร่วมมือ MRCวันที่  3/01/2559
Early warningวันที่  3/01/2559
การติดตามสถานการณ์น้าโขงวันที่  3/01/2559
สถานการณ์น้ำปัจจุบันวันที่  3/01/2559
สรุปผลการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์วันที่  3/01/2559
สรุปผลงานโครงการพระราชดำริ ทนวันที่  3/01/2559
โปสเตอร์สถานการณ์น้ำวันที่  3/01/2559
แผนบูรณาการลุ่มนำวันที่  3/01/2559
การสนับสนุนการดาเนินงานบริหารจัดการองค์กรลุ่มน้า 25 ลุ่มน้าหลักวันที่  3/01/2559
สรุปการช่วยเหลือภัยแล้งวันที่  2/01/2559
ผลการด้าเนินการภายในคณะกรรมการทรัพยากรน้าแห่งชาติวันที่  4/01/2559
ผลการดำเนินงานด้ำนควาร่วมมือระหว่างประเทศตุลาคม 2558 – เมษายน 2559วันที่  3/01/2559
ความก้าวหน้าคณะทางาน “ร่างพระราชบัญญัติทรัพยากรนา พ.ศ. ....”วันที่  3/01/2559
สรุปผลการประชุมคณะกรรมการทรัพยากรน้าแห่งชาติปี 2558-2559วันที่  4/01/2559

PowerPoint
แถลงผลการดำเนิน 7 เดือนวันที่  3/01/2559

ความก้าวหน้างบประมาณ
ยังไม่มีข้อมูลในหมวดนี้

สถานการณ์น้ำ
ข้อมูลสำคัญการช่วยเหลือภัยแล้งวันที่  3/01/2559

พรบ.น้ำ
ร่าง พรบ ทรัพยากรน้ำ แก้ไขวันที่  20/04/2559

แผนที่
แผนที่สำนักงานทรัพยากรน้ำภาควันที่  3/05/2559
แผนที่สำนักงานสิ่งแวดล้อมวันที่  3/05/2559
แผนที่สำนักงานน้ำบาดาลเขตวันที่  3/05/2559
พื้นที่ตรวจราชการวันที่  3/05/2559
แผนที่สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์วันที่  3/05/2559
แผนที่ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง วันที่  3/05/2559
แผนที่น้ำท่วมประเทศไทย ปี 2557 (GISTDA)วันที่  13/05/2559
แผนที่แสดงพื้นที่แล้งประเทศไทย (2557 - 2558) (GISTDA)วันที่  13/05/2559
25 ลุ่มน้ำหลักของประเทศไทยวันที่  13/05/2559
แผนที่น้ำท่วมประเทศไทย ปี 2556 (GISTDA)วันที่  10/06/2559
แผนที่น้ำท่วมประเทศไทย ปี 2555 (GISTDA)วันที่  10/06/2559
แผนที่น้ำท่วมประเทศไทย ปี 2554 (GISTDA)วันที่  10/06/2559
แผนที่น้ำท่วมประเทศไทย ปี 2553 (GISTDA)วันที่  10/06/2559
แผนที่น้ำท่วมประเทศไทย ปี 2552 (GISTDA)วันที่  10/06/2559
แผนที่น้ำท่วมประเทศไทย ปี 2551 (GISTDA)วันที่  10/06/2559
แผนที่น้ำท่วมประเทศไทย ปี 2550 (GISTDA)วันที่  10/06/2559
แผนที่น้ำท่วมประเทศไทย ปี 2549 (GISTDA)วันที่  10/06/2559
แผนที่น้ำท่วมประเทศไทย ปี 2548 (GISTDA)วันที่  10/06/2559
แผนที่น้ำท่วมประเทศไทย (NASA) ประจำเดือน พ.ค.2559 สัปดาห์ที่1 วันที่ 3 - 8 พ.ค.2559วันที่  28/06/2559
แผนที่น้ำท่วมประเทศไทย (NASA) ประจำเดือน พ.ค.2559 สัปดาห์ที่2 วันที่ 9 - 15 พ.ค.2559วันที่  28/06/2559
แผนที่น้ำท่วมประเทศไทย (NASA) ประจำเดือน พ.ค.2559 สัปดาห์ที่3 วันที่ 16 - 22 พ.ค.2559วันที่  28/06/2559
แผนที่น้ำท่วมประเทศไทย (NASA) ประจำเดือน พ.ค.2559 สัปดาห์ที่4 วันที่ 23 - 29 พ.ค.2559วันที่  28/06/2559
แผนที่น้ำท่วมประเทศไทย (NASA) ประจำเดือน มิ.ย.2559 สัปดาห์ที่1 วันที่ 30 พ.ค. - 5 มิ.ย.2559วันที่  28/06/2559
แผนที่น้ำท่วมประเทศไทย (NASA) ประจำเดือน มิ.ย.2559 สัปดาห์ที่2 วันที่ 6 - 12 มิ.ย.2559วันที่  28/06/2559
แผนที่น้ำท่วมประเทศไทย (NASA) ประจำเดือน มิ.ย.2559 สัปดาห์ที่3 วันที่ 13 - 19 มิ.ย.2559วันที่  28/06/2559
แผนที่น้ำท่วมประเทศไทย (NASA) ประจำเดือน มิ.ย.2559 สัปดาห์ที่4 วันที่ 20 - 26 มิ.ย.2559วันที่  28/06/2559
แผนที่น้ำท่วมประเทศไทย (NASA) ประจำเดือน ก.ค.2559 สัปดาห์ที่1 วันที่ 27 มิ.ย. - 3 ก.ค.2559วันที่  03/07/2559
แผนที่น้ำท่วมประเทศไทย (NASA) ประจำเดือน ก.ค.2559 สัปดาห์ที่2 วันที่ 4 - 10 ก.ค.2559วันที่  11/07/2559
แผนที่น้ำท่วมประเทศไทย (NASA) ประจำเดือน ก.ค.2559 สัปดาห์ที่3 วันที่ 11 - 17 ก.ค.2559วันที่  22/07/2559
แผนที่น้ำท่วมประเทศไทย (NASA) ประจำเดือน ก.ค.2559 สัปดาห์ที่4 วันที่ 18 - 24 ก.ค.2559วันที่  26/07/2559
แผนที่น้ำท่วมประเทศไทย (NASA) ประจำเดือน ก.ค.2559 สัปดาห์ที่5 วันที่ 25 - 31 ก.ค.2559วันที่  3/08/2559
แผนที่น้ำท่วมประเทศไทย (NASA) ประจำเดือน ส.ค.2559 สัปดาห์ที่1 วันที่ 1 - 8 ส.ค.2559lวันที่  8/08/2559
แผนที่น้ำท่วมประเทศไทย (NASA) ประจำเดือน ส.ค.2559 สัปดาห์ที่2 วันที่ 8 - 14 ส.ค.2559วันที่  15/08/2559
แผนที่น้ำท่วมประเทศไทย (NASA) ประจำเดือน ส.ค.2559 สัปดาห์ที่3 วันที่ 15 - 21 ส.ค.2559วันที่  22/08/2559
แผนที่น้ำท่วมประเทศไทย (NASA) ประจำเดือน ส.ค.2559 สัปดาห์ที่4 วันที่ 22 - 28 ส.ค.2559วันที่  29/08/2559
แผนที่น้ำท่วมประเทศไทย (NASA) ประจำเดือน ก.ย.2559 สัปดาห์ที่1 วันที่ 29 ส.ค. - 4 ก.ย.2559วันที่  05/09/2559
แผนที่น้ำท่วมประเทศไทย (NASA) ประจำเดือน ต.ค.2559 สัปดาห์ที่1 วันที่ 1 ต.ค.- 9 ต.ค.2559วันที่  10/01/2560
แผนที่น้ำท่วมประเทศไทย (NASA) ประจำเดือน ต.ค.2559 สัปดาห์ที่2 วันที่ 10 ต.ค.- 16 ต.ค.2559วันที่  10/01/2560
แผนที่น้ำท่วมประเทศไทย (NASA) ประจำเดือน ต.ค.2559 สัปดาห์ที่3 วันที่ 17 ต.ค.- 23 ต.ค.2559วันที่  10/01/2560
แผนที่น้ำท่วมประเทศไทย (NASA) ประจำเดือน ต.ค.2559 สัปดาห์ที่4 วันที่ 24 ต.ค.- 30 ต.ค.2559วันที่  10/01/2560
แผนที่น้ำท่วมประเทศไทย (NASA) ประจำเดือน พ.ย.2559 สัปดาห์ที่1 วันที่ 31 ต.ค.- 6 พ.ย.2559วันที่  10/01/2560
แผนที่น้ำท่วมประเทศไทย (NASA) ประจำเดือน พ.ย.2559 สัปดาห์ที่2 วันที่ 7 พ.ย.- 13 พ.ย.2559วันที่  10/01/2560
แผนที่น้ำท่วมประเทศไทย (NASA) ประจำเดือน พ.ย.2559 สัปดาห์ที่3 วันที่ 14 พ.ย.- 20 พ.ย. 2559วันที่  10/01/2560
แผนที่น้ำท่วมประเทศไทย (NASA) ประจำเดือน พ.ย.2559 สัปดาห์ที่4 วันที่ 21 พ.ย.- 27 พ.ย. 2559วันที่  10/01/2560
แผนที่น้ำท่วมประเทศไทย (NASA) ประจำเดือน ธ.ค.2559 สัปดาห์ที่1 วันที่ 28 พ.ย.- 4 ธ.ค. 2559วันที่  10/01/2560
แผนที่น้ำท่วมประเทศไทย (NASA) ประจำเดือน ธ.ค.2559 สัปดาห์ที่2 วันที่ 5 ธ.ค.- 11 ธ.ค. 2559วันที่  10/01/2560
แผนที่น้ำท่วมประเทศไทย (NASA) ประจำเดือน ธ.ค.2559 สัปดาห์ที่3 วันที่ 12 ธ.ค.- 18 ธ.ค. 2559วันที่  10/01/2560
แผนที่น้ำท่วมประเทศไทย (NASA) ประจำเดือน ธ.ค.2559 สัปดาห์ที่4 วันที่ 19 ธ.ค.- 25 ธ.ค. 2559วันที่  10/01/2560
แผนที่น้ำท่วมประเทศไทย (NASA) ประจำเดือน ธ.ค.2559 สัปดาห์ที่5 วันที่ 26 ธ.ค.- 31 ธ.ค. 2559วันที่  10/01/2560
แผนที่น้ำท่วมประเทศไทย (NASA) ประจำเดือน ม.ค.2560 สัปดาห์ที่1 วันที่ 1 ม.ค.- 8 ม.ค. 2560วันที่  10/01/2560
แผนที่น้ำท่วมประเทศไทย (NASA) ประจำเดือน ม.ค.2560 สัปดาห์ที่2 วันที่ 9 ม.ค.- 15 ม.ค. 2560วันที่  18/01/2560
แผนที่น้ำท่วมประเทศไทย ปี 2558 (GISTDA)วันที่  19/01/2560
แผนที่น้ำท่วมประเทศไทย (NASA) ประจำเดือน ม.ค.2560 สัปดาห์ที่3 วันที่ 16 ม.ค.- 22 ม.ค. 2560วันที่  23/01/2560
แผนที่น้ำท่วมประเทศไทย (NASA) ประจำเดือน ม.ค.2560 สัปดาห์ที่4 วันที่ 23 ม.ค.- 29 ม.ค. 2560วันที่  1/02/2560
แผนที่น้ำท่วมประเทศไทย (NASA) ประจำเดือน ก.พ.2560 สัปดาห์ที่1 วันที่ 30 ม.ค.- 5 ก.พ. 2560วันที่  7/02/2560
แผนที่น้ำท่วมประเทศไทย (NASA) ประจำเดือน ก.พ.2560 สัปดาห์ที่2 วันที่ 6 ก.พ.- 12 ก.พ. 2560วันที่  23/02/2560
แผนที่น้ำท่วมประเทศไทย (NASA) ประจำเดือน ก.พ.2560 สัปดาห์ที่3 วันที่ 13 ก.พ.- 19 ก.พ. 2560วันที่  23/02/2560
แผนที่น้ำท่วมประเทศไทย (NASA) ประจำเดือน ก.พ.2560 สัปดาห์ที่4 วันที่ 20 ก.พ.- 26 ก.พ. 2560วันที่  27/02/2560
แผนที่น้ำท่วมประเทศไทย (NASA) ประจำเดือน มี.ค.2560 สัปดาห์ที่1 วันที่ 27 ก.พ.- 5 มี.ค. 2560วันที่  06/03/2560
แผนที่น้ำท่วมประเทศไทย (NASA) ประจำเดือน มี.ค.2560 สัปดาห์ที่2 วันที่ 6 มี.ค.- 12 มี.ค. 2560วันที่  13/03/2560
แผนที่น้ำท่วมประเทศไทย (NASA) ประจำเดือน มี.ค.2560 สัปดาห์ที่3 วันที่ 13 มี.ค.- 19 มี.ค. 2560วันที่  20/03/2560
แผนที่น้ำท่วมประเทศไทย (NASA) ประจำเดือน มี.ค.2560 สัปดาห์ที่4 วันที่ 20 มี.ค.- 26 มี.ค. 2560วันที่  30/03/2560
แผนที่น้ำท่วมประเทศไทย (NASA) ประจำเดือน มี.ค.2560 สัปดาห์ที่5 วันที่ 27 มี.ค.- 2 เม.ย. 2560วันที่  5/04/2560
แผนที่น้ำท่วมประเทศไทย (NASA) ประจำเดือน เม.ย.2560 สัปดาห์ที่ 1 วันที่ 3 เม.ย.- 9 เม.ย. 2560วันที่  11/04/2560
แผนที่น้ำท่วมประเทศไทย (NASA) ประจำเดือน เม.ย.2560 สัปดาห์ที่ 2 วันที่ 10 เม.ย.- 16 เม.ย. 2560วันที่  18/04/2560
แผนที่น้ำท่วมประเทศไทย (NASA) ประจำเดือน เม.ย.2560 สัปดาห์ที่ 3 วันที่ 17 เม.ย.- 23 เม.ย. 2560วันที่  24/04/2560
แผนที่น้ำท่วมประเทศไทย (NASA) ประจำเดือน เม.ย.2560 สัปดาห์ที่ 4 วันที่ 24 เม.ย.- 30 เม.ย. 2560วันที่  08/05/2560
แผนที่น้ำท่วมประเทศไทย (NASA) ประจำเดือน พ.ค.2560 สัปดาห์ที่ 1 วันที่ 1 พ.ค.- 7 พ.ค. 2560วันที่  08/05/2560
แผนที่น้ำท่วมประเทศไทย (NASA) ประจำเดือน พ.ค.2560 สัปดาห์ที่ 2 วันที่ 8 พ.ค.- 14 พ.ค. 2560วันที่  16/05/2560
แผนที่น้ำท่วมประเทศไทย (NASA) ประจำเดือน พ.ค.2560 สัปดาห์ที่ 3 วันที่ 15 พ.ค.- 21 พ.ค. 2560วันที่  22/05/2560

อื่นๆ
LOGO กรมทรัพยากรน้ำวันที่  3/01/2559
LOGO กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมวันที่  /01/กรมทรัพยากรน้ำ
180/3 ถนนพระรามที่ 6 สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400
Telephone : (02) 271 6000    Fax. : (02) 271 6000
E-mail : admin@dwr.mail.go.th    Website: www.dwr.go.th