ส่วนสารสนเทศภูมิศาสตร์

ดำเนินการพัฒนา ออกแบบข้อมูลภูมิสารสนเทศด้านทรัพยากรน้ำ พัฒนามาตรฐานการแลกเปลี่ยนข้อมูลภูมิสารสนเทศด้านทรัพากรน้ำ พัฒนาต้นแบบข้อมูลภูมิสารสนเทศในระดับลุ่มน้ำ ปฏิบัติงานร่วมกันหรือสนับสนุนการปฏิบัติงาน ของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

Division of Geographic Information Systems : DGIS

ส่วนสารสนเทศภูมิศาสตร์
ศูนย์สารสนเทศทรัพยากรน้ำ
กรมทรัพยากรน้ำ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
(Department of Water Resources)

ชั้น 10
เลขที่ 180/3
ถ.พระรามที่ 6 ซอย 34
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท
กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0 2271 6000 ต่อ 6305

e-mail :
gisdwr@gmail.com

This template down