บริการดาวน์โหลดข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์

เป็นการแปรข้อมูลจากข้อมูลแผนที่กระดาษเป็นแผนที่บนคอมพิวเตอร์
ก่อนที่นำไปใช้ พัฒนาข้อมูลด้านอื่น ต่อไป หากผู้ใช้ต้องการนำไปวิเคราะห์ทางสถิติ
หรือ overlay ก็ไม่จำเป็นต้อง digitize โดยมีจำนวนจุด
มากเกินไป เพราะเป็นการเก็บข้อมูลที่มีรายละเอียดสูงเกินความจำเป็น
เป็นการสิ้นเปลืองค่าใช้จ่าย และเวลาขณะจัดเก็บข้อมูล
เปลืองเนื้อที่ในการเก็บข้อมูล และเปลืองเวลาขณะทำการวิเคราะห์ข้อมูล

Download

ข้อมูลรายละเอียดสูง / แบบจำลองระดับสูงเชิงเลข (Digital Elevation Model : DEM)