DWRPaper

กรมทรัพยากรน้ำมีรายงานผลการดำเนินงานโครงการ และงานวิจัยมากมายที่ได้จัดทำไว้ในแต่ละปี เว็บไซต์นี้ จึงรวบรวมมาเพื่อให้ดาวน์โหลดรายงานนำไปใช้อนุรักษ์ ฟื้นฟู และพัฒนาทรัพยากรน้ำต่อไป


DWRPaper

แผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ปี 2558-2569

แผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการ ของกรมทรัพยากรน้ำ ปี 2559-2564

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ ระบบข้อมูลทะเบียนแหล่งน้ำและพื้นที่ชุ่มน้ำ

เป็นการจัดทำระบบข้อมูลทะเบียนแหล่งน้ำ
และพื้นที่ชุ่มน้ำ เพื่อจัดทำข้อมูลโครงข่ายลำน้ำ
ของลุ่มน้ำสาขา จำนวน 254 ลำน้ำ โดยแบ่งขอบเขตของการดำเนินงานเป็น 3 ระยะ ตั้งแต่ ปี 2556-2558 คลิก!!


โครงการพัฒนาระบบข้อมูล และสารสนเทศทรัพยากรน้ำ ปี 2548

 

โครงการพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศ เพื่อติดตาม และเฝ้าระวังภัยแล้ง และอุทกภัย ปี 2550

 

โครงการประเมินผลการดำเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการกระจายอำนาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ของกรมทรัพยากรน้ำ ปี 2554


โครงการประยุกต์และพัฒนาฐานข้อมูล พื้นที่ชุ่มน้ำ ปี 2554

โครงการศึกษาสำรวจติดตั้ง ระบบตรวจวัดสภาพน้ำทางไกลอัตโนมัติ ลุ่มน้ำท่าจีน