Geographic Information Systems : GIS

ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์

กระบวนการของการใช้คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ (Hardware) ซอฟท์แวร์ (Software) ข้อมูลทางภูมิศาสตร์ (Geographic Data) และการออกแบบ (Personnel Design) ในการเสริมสร้างประสิทธิภาพของการจัดเก็บข้อมูล การปรับปรุงข้อมูล การคำนวณ และการวิเคราะห์ข้อมูล ให้แสดงผลในรูปของข้อมูลที่สามารถอ้างอิงได้ในทางภูมิศาสตร์ หรือ หมายถึง การใช้สมรรถนะของคอมพิวเตอร์ ในการจัดเก็บ และการใช้ข้อมูลเพื่ออธิบายสภาพต่างๆ บนพื้นผิวโลก โดยอาศัยลักษณะทางภูมิศาสตร์ เป็นตัวเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลต่างๆ

ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์

องค์ประกอบของระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์

ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์(Geographic Information System : GIS) ระบบข้อมูลข่าวสาร ที่เชื่อมโยงกับค่าพิกัดภูมิศาสตร์ และรายละเอียดของวัตถุบนผิวโลก การรับรู้จากระยะไกล (Remote Sensing : RS) ระบบสำรวจเก็บเก็บข้อมูลเกี่ยวกับพื้นผิวโลก ด้วยเครื่องรับรู้ ซึ่งติดไปกับดาวเทียม หรือ เครื่องบินระบบกำหนดตำแหน่งบนพื้นโลก(Global Positioning System : GIS) เทคโนโลยีที่ใช้ กำหนดตำแหน่งบนพื้นโลกโดยอาศัย ดาวเทียม สถานีภาคพื้นดิน และเครื่องรับจีพีเอส

ข้อมูล (GIS Data)

Spatial data (ข้อมูลเชิงพื้นที่) แสดงตำแหน่ง และรูปร่างของสิ่งนั้น ๆ ที่อ้างอิงบนพื้นผิวโลก

Attribute data (ข้อมูลอรรถาธิบาย) แสดงคุณสมบัติของสิ่งนั้น ๆ

ข้อมูลเชิงพื้นที่ (Spatial Data)

Vector (ข้อมูลที่มีทิศทาง) ชุดของค่าพิกัด x,y coordinates (หรือ z) ข้อมูล จะถูกนำเสนอในรูปของ points, lines, polygons Raster (ข้อมูลตารางกริด) เป็นลักษณะตารางสี่เหลี่ยมเล็ก ๆ (grid cell or pixel) เท่ากัน และต่อเนื่อง เป็นข้อมูลที่มีความต่อเนื่องกัน เช่น elevation, slope, surfaces

Contact us

Enter your email address to subscribe our newsletter.

Tel: 02271 6000 # 6305

Fax: 02271 6130

e-mail:

ภารกิจด้านภูมิสารสนเทศของกรมทรัพยากรน้ำ

วิเคราะห์และรวบรวมข้อมูลและสถิติต่าง ๆ เพื่อจัดทำฐานข้อมูลและระบบเครือข่ายสารสนเทศภูมิศาสตร์ทรัพยากรน้ำ
เป็นศูนย์ข้อมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) เพื่อการเชื่อมโยงข้อมูล และนำข้อมูล
มาใช้ ในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ให้บริการและเผยแพร่ข้อสนเทศทรัพยากรน้ำ โดยมีภารกิจที่ผ่านมา ดังนี้

 • จัดทำข้อมูลเพื่อการวิเคราะห์ หรือสนับสนุนการวิเคราะห์ การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำแบบบูรณาการ ด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ
 • การจัดทำแผนที่เฉพาะเรื่องด้านภูมิสารสนเทศ โดยจะต้องดำเนินการดังต่อไปนี้
  1. การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลทางสถติและข้อมูลทางภูมิสารสนเทศ
  2. จัดทำข้อมูลพื้นฐานด้านภูมิสารสนเทศ
  3. จัดทำแผนที่ด้านภูมิสารสนเทศ - ตรวจสอบความถูกต้อง
  4. นำเสนอผู้รับบริการและผู้บริหารตามการร้องขอ
 • จัดทำคู่มือ หรือเอกสาร หรือบรรยาย เพื่อเผยแพร่ความรู้ทางด้านภูมิสารสนเทศ (GIS/RS) แก่บุคลากรภายในกรมทรัพยากรน้ำ หรือหน่วยงานอื่นๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน สถาบันการศึกษา ประชาชนทั่วไป
 • จัดทำข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ (ข้อมูลดิจิตอล vector) เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน แก่หน่วยงานภายในกรมทรัพยากรน้ำ หรือหน่วยงานภายนอก เช่น สำนักนโยบายและแผนทรัพยากรน้ำ, สำนักวิจัย พัฒนาและอุทกวิทยา, สำนักบริหารจัดการน้ำ เป็นต้น
This template down