โครงการตามแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

ยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัดแนวทาง เป้าหมาย งบประมาณ
(ล้านบาท)
1. การจัดการน้ำอุปโภคบริโภค 1. ปรับปรุงประสิทธิภาพประปาชนบท      1,500 แห่ง        360.0000
1.1 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล      1,500 แห่ง      360.0000
2. โรงเรียนและชุมชนมีระบบน้ำดื่มสะอาด         688 แห่ง    742.0640
2.1 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล         688 แห่ง    742.0640
3. พัฒนาระบบประปาเมือง ขยายเขตประปา           78 แห่ง     2,226.3891
3.1 การประปาภูมิภาค           78 แห่ง     2,226.3891
รวมงบประมาณ      3,328.4531
2. การสร้างความมั่งคงของน้ำภาคการผลิต 1. แหล่งน้ำได้รับการพัฒนาพื้นฟู         762 แห่ง               6,498.6695
1.1 กรมทรัพยากรน้ำ         725 แห่ง   6,369.6603
1.2 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย           37 แห่ง    129.0092
2 .พัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร      1,700 แห่ง     777.7700
2.1 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล      1,700 แห่ง        777.7700
3. สระน้ำในไร่นา    44,000 บ่อ     752.4000
3.1 กรมพัฒนาที่ดิน    44,000 บ่อ     752.4000
4. สนับสนุนแหล่งน้ำชุมชนและอนุรักษ์แหล่งน้ำ         282 แห่ง   973.9795
4.1 กรมพัฒนาที่ดิน         194 แห่ง    862.0429
4.2 สำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม           88 แห่ง     111.9366
5. ลดการใช้น้ำภาคอุตสาหกรรม และพื้นที่ชลประทานเดิมลง           95 ล้าน ลบ.ม.     6,422.6200
5.1 กรมชลประทาน   ล้าน ลบ.ม.       5,672.6200
5.2 กองทุนจัดรูปที่ดิน   ล้าน ลบ.ม.        750.0000
6. สามารถเชื่อมโยงและเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนในอ่างฯ 160 ล้าน ลบ.ม. 394.2477
6.1 กรมชลประทาน 160 ล้าน ลบ.ม. 394.2477
7. จำนวนปริมาณเก็บกักน้ำเพิ่มขึ้นจากากรก่อสร้าง/ปรับปรุงระบบชลประทาน 419.88 ล้าน ลบ.ม.     18,775.9895
7.1 กรมชลประทาน 419.88 ล้าน ลบ.ม.        18,775.9895
รวมงบประมาณ     34,595.6762
3. การจัดการน้ำท่วมและอุทกภัย 1. เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ 4 ร่องน้ำ/เนื้อดินประมาณ 3.1 ล้าน ลบ.ม. 111.60000
1.1 กรมเจ้าท่า 3.1 ล้าน ลบ.ม. 111.60000
2. พื้นที่ชุมชนได้รับการป้องกันน้ำท่วม   595,323 ไร่    9,946.54
2.1 กรมชลประทาน   574,148 ไร่   6,688.23
2.2 กรมโยธาธิการและผังเมือง    21,175 ไร่     3,258.31
3. พื้นที่ตลิ่งริมแม่น้ำภายในประเทศได้รับการป้องกันความเสียหาย    76,729 เมตร    6,319.9418
3.1 กรมโยธาธิการและผังเมือง    76,729 เมตร    6,319.9418
4. ปรับปรุงทางน้ำ 18 แห่ง   46.7170
4.1 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 18 แห่ง     46.7170
5. จำนวนอาสาสมัครเครื่อข่ายเฝ้าระวังแจ้งเตือนภัยที่เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า      2,750 ราย 52.5038
5.1 กรมทรัพยากรธรณี      2,750 ราย 52.5038
รวมงบประมาณ  16,477.3004
4. การจัดการคุณภาพน้ำ 1. น้ำเสียได้รับการบำบัดตามาตรฐานคุณภาพน้ำ 33 แห่ง 277.2650
1.1 องค์การจัดการน้ำเสีย 4 แห่ง 202.0000
1.2 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล 29 แห่ง 75.2650
2. คุณภาพน้ำในแหล่งน้ำวิกฤตทุกแห่งทั่วประเทศอยู่ในเกณฑ์พอใช้ขึ้นไปไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ร้อยละ         53.4980
2.1 สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ      1,920 ตัวอย่าง       43.0980
2.2 กรมควบคุมมลพิษ 5 ลุ่มน้ำ        10.4000
3. ควบคุมความเค็มในลุ่มน้ำวิกฤตให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานในลุ่มน้ำภาคใต้ ลุ่มน้ำช่ายฝั่งทะเลตะวันออก และลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันตก 3 ลุ่มน้ำ 535.3913
3.1 กรมชลประทาน 3 ลุ่มน้ำ 535.3913
รวมงบประมาณ  866.1543
5. การอนุรักษ์พื้นฟูสภาพป่าต้นน้ำที่เสื่อมโทรม และป้องกันการพังทลายของดิน 1. จำนวนพื้นที่ป่าที่ได้รับการปลูกพื้นฟูระบบนิเวศเนื้อที่    20,000 ไร่           78.0000
1.1 กรมป่าไม้    10,000 ไร่       39.0000
1.2 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช    10,000 ไร่      39.0000
รวมงบประมาณ     78.0000
6. การบริหารจัดการ 1. องค์การลุ่มน้ำ เครือข่ายประชาชนได้รับการพัฒนาบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ จำนวนไม่น้อยกว่า    15,000 คน 93.1338
1.1 กรมทรัพยากรน้ำ    15,000 คน 93.1338
2. มีงานศึกษาวิจัยแนวทางบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ     62.0000
2.1 องค์การจัดการน้ำเสีย 1 รายการ 15.0000
2.2 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล 2 แห่ง 47.0000
3. ข่าวพยากรณ์อากาศและเตือนภัยธรรมชาติมีความถูกต้อง     306.1664
3.1 กรมอุตุนิยมวิทยา 3 รายการ 306.1664
4. พัฒนาระบบคาดการณ์คุณภาพน้ำและเตือนภัยวิกฤตคุณภาพน้ำในลุ่มน้ำบางปะกงและปราจีนบุรี 2 ลุ่มน้ำ       13.8000
4.1 กรมควบคุมมลพิษ 2 ลุ่มน้ำ      13.8000
รวมงบประมาณ      475.1002