Up

หมวดหมู่ 2 ความรู้ด้านการสำรวจออกแบบ/ควบคุมงาน

คู่มือผู้ควบคุมงาน และตรวจการจ้างงานก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน รูปแบบของกรมทรัพยากรน้ำ
การก่อสร้างฝายเสริมระบบนิเวศของสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 2 (สทภ.2)
การควบคุมงาน โครงการอนุรักษ์ พัฒนา และฟื้นฟูแหล่งน้ำ (สทภ.2)
การจัดทำรายงานการก่อสร้างฯ (สอน.)
การจัดทำแบบก่อสร้างจริง (สอน.)
การจัดทำแผนควบคุมโครงการ (สอน.)
การสำรวจเพื่อการก่อสร้างแหล่งน้ำ (สอน.)
การสำรวจเพื่อการออกแบบโครงการอนุรักษ์ พัฒนา และฟื้นฟูแหล่งน้ำ (สทภ.2)
ข้อกำหนดและการทดสอบวัสดุ (สอน.)
ข้อกำหนดและเทคนิคการก่อสร้างแหล่งน้ำ (สอน.)
คู่มือการติดตามความก้าวหน้าโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำผ่านระบบฐานข้อมูลกลาง กรมทรัพยากรน้ำ (สทภ.5)
คู่มือปฎิบัติงานควบคุมคุณภาพวัสดุและมาตรฐานการทดสอบวัสดุ (สบก.)
คู่มือแนวทางการบริหารจัดการวัสดุที่ได้จากการขุดลอก (สอน.)
ประเภทของโครงการพัฒนา และอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ และพรีเซ็น (สอน.)
ปัญหาการก่อสร้างแหล่งน้ำและวิธีการแก้ไข (สอน.)
ฝึกปฏิบัติสำรวจเพื่อการก่อสร้างแหล่งน้ำ (สอน.)
มนุษยสัมพันธ์และจริยธรรมในการปฏิบัติงานควบคุมการก่อสร้าง (สอน.)
ระเบียบการปฏิบัติเกี่ยวกับการควบคุมงานอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ (สทภ.3)
หน้าที่ความรับผิดชอบช่างควบคุมงาน (สอน.)
หลักสูตรช่างควบคุมงานก่อสร้างโครงการพัฒนาและอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ(สบก.)
 
 
Powered by Phoca Download