Up

หมวดหมู่ 4 ความรู้ด้านงานวิจัย

กรณีศึกษาธรณีฟิสิกส์ด้วยวิธีวัดค่าความต้านไฟฟ้าจำเพาะ
การวิเคราะห์ระดับความแห้งแล้งทางเกษตรกรรมในพื้นที่ลุ่มน้ำสะแกกรัง (สทภ.2)
การวิเคราะห์ระดับความแห้งแล้งในพื้นที่เกษตรน้ำฝนด้วยดัชนีน้ำฝนมาตรฐานในพื้นที่ลุ่มน้ำสาขาห้วยเกาะแก้ว ลุ่มน้ำป่าสัก (สำนักงานอธิบดี)
ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ในพื้นที่ลุ่มน้ำโขงภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน (อุดรธานี หนองคาย บึงกาฬ สกลนคร เลย หนองบัวลำภู มุกดาหาร และนครพนม) (สวพ.)
มาเป็น นักวิจัยทรัพยากรน้ำชุมชนกันเถอะ (สวพ.)
ศึกษาการบริหารจัดการน้ำของชุมชน (สทภ.5)
แผนที่มาตรฐานการแบ่งลุ่มน้ำหลัก ลุ่มน้ำสาขาของประเทศไทย (สวพ.)
โครงการ การศึกษาวิจัยการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำแบบผสมผสาน (IWRM) ของประเทศและการผลักดันสู่การปฏิบัติ : กรณีศึกษาพื้นที่ลุ่มน้ำแม่กลอง (สวพ.)
โครงการความริเริ่มการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (สบข.)
โครงการความเป็นไปได้และความถี่ของการเกิดอุทกภัย/ดินถล่มจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ/ภาวะโลกร้อน : พื้นที่ศึกษาภาคเหนือ (สวพ.)
โครงการวิจัยด้านทรัพยากรน้ำ : การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำแบบผสมผสาน (IWRM) ในพื้นที่ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา (สวพ.)
โครงการวิจัยภูมิปัญญาท้องถิ่นในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ (พื้นที่ลุ่มน้ำชี) (สวพ.)
โครงการศึกษาผลกระทบและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดนจจากโครงการไฟฟ้าพลังน้ำในแม่น้ำโขงสายประธาน (TNMC Study) พ.ศ. 2557-2559 (สบข.)
โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาวิถีชีวิตและบทบาทของชุมชนในพื้นที่วิกฤติอุทกภัย กรณีศึกษาลุ่มน้ำ ภาคใต้ (สวพ.)
 
 
Powered by Phoca Download