Up

หมวดหมู่ 6 ความรู้ด้านงานสนับสนุนอื่นๆ

หลักการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร
รายงานประจำปี 2557 (สทภ.5)
กฎหมายความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ (สทภ.3)
การรับและส่งหนังสือตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ศสท.)
การเตรียมความพร้อมการป้องกันและบรรเทาอุทกภัยในหน่วยงาน (สทภ.6)
การใช้งานระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสื่อสารในภาครัฐ (Mail Go Thai) (ศสท.)
คู่มือการดำเนินงานโครงการบริหารจัดการเพื่อรองรับภาวะน้ำแล้ง (สทภ.5)
คู่มือการใช้งานโปรแกรมประยุกต์ภูมิสาสรเทศด้านทรัพยากรน้ำ (สทภ.5)
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 (ศสท.)
พระราชบัญญัติว่าด้วยกระทำผิดทางคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 (ศสท.)
ภัยคุกคาม และการรักษาความปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร์ (สทภ.10)
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ พ.ศ.2560 (สทภ.3)
ระบบการปรับปรุงกระบวนงานโดยแนวคิด PDCA (สทภ.11)
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของศูนย์สารสนเทศทรัพยากรน้ำ (ศสท.)
ระเบียนข้อมูลระบบลุ่มน้ำสาขาและเขตการปกครองในเขตพื้นที่ลุ่มน้ำมูล (สทภ.5)
ระเบียบพัสดุวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding) (สทภ.6)
รายงานประจำปี 2559 (สทภ.5)
สรุปการพัฒนาศักยภาพบุคลากร (สทภ.3)
แผนยุทธศาสตร์กรมทรัพยากรน้ำ (ศสท.)
 
 
Powered by Phoca Download