Up

หมวดหมู่ 3 ความรู้ด้านการเตือนภัย

สรุปพื้นที่ประสบปัญหาภัยแล้ง ประจำปี 2554 จังหวัดนครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ อุบลราชธานี อำนาจเจริญ (สทภ.5)
โครงการเสริมสร้างองค์ความรู้ประชาชน เรื่อง การเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ภัยพิบัติน้ำท่วม - ดินถล่ม ในพื้นที่เสี่ยงภัยฯในพื้นที่รับผิดชอบ (สทภ.5)
การติดตามข้อมูลเครือข่ายสถานีอุตุ-อุทกวิทยาแม่น้ำโขง (Mekong-HYCOS) (สบข.)
คู่มือการตรวจสอบ ซ่อมแซม และบำรุงรักษาสถานีเตือนภัยล่วงหน้า (Early Warning) (สทภ.4)
ทักษะทางด้านอุตุวิทยา อุทกวิทยา (สทภ.6)
ระบบเตือนภัยล่วงหน้า (Early Warning) สำหรับพื้นที่เสี่ยงอุทกภัย-ดินถล่ม ในพื้นที่ลาดชันและพื้นที่ราบเชิงเขา (สทภ.2)
สรุปพื้นที่ประสบปัญหาภัยแล้ง ประจำปี 2553 จังหวัดนครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ อุบลราชธานี อำนาจเจริญ (สทภ.5)
สรุปพื้นที่ประสบปัญหาอุทกภัย ประจำปี 2553 จังหวัดนครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ อุบลราชธานี อำนาจเจริญ
สรุปพื้นที่ประสบปัญหาอุทกภัย ประจำปี 2554 จังหวัดนครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ อุบลราชธานี อำนาจเจริญ (สทภ.5)
โครงการสำรวจติดตั้งระบบตรวจวัดสถานภาพน้ำทางไกลอัตโนมัติลุ่มน้ำ (ศปว.)
โครงการเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการใช้ข้อมูลเตือนภัยทรัพยากรน้ำ 25 ลุ่มน้ำ
 
 
Powered by Phoca Download